KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

ARES Atelier Giyim Atölyesi Sanayi Limited Şirketi (“ARES Atelier”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine azami ehemmiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda konuya ilişkin olarak sizleri yasal mevzuattan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

 

ARES Atelier olarak, KVKK uyarınca satıcı olarak veri sorumlusu sıfatıyla, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimiz kapsamında; üyelik işlemlerinin tamamlanması, https://shop.seyitaresatelier.com web sitemiz üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve yine onayınız halinde promosyon ve kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek ve böylelikle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetleri daha da iyileştirebilmek, iş stratejilerimizin belirlenerek hayata geçirilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi https://shop.seyitaresatelier.com internet sitemiz üzerinden yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

 

ARES Atelier olarak, veri sorumlusu sıfatı ile https://shop.seyitaresatelier.com web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü iletişim yolları vasıtası ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz özel nitelikli olanlar da dahil olmak üzere kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, işlendikleri amaç için gerekli olduğu kadar veya ilgili kanunda öngörülen süre uyarınca saklanabilir, yasal veya herhangi bir ürün/hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, ARES Atelier’in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle veya yasal olarak yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik ilgili üçüncü kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

ARES Atelier olarak, https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi ve yine 1. madde altında sayılan diğer amaçlarla ve her şekilde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

ARES Atelier, KVKK’ya uygun olacak surette, güvenlik ve gizlilik kuralları kapsamında, kişisel verilerinizi yalnızca açık rızanıza uygun olarak, gerekli tedbirleri almak suretiyle yurtiçi ve/veya yurtdışında, ARES Atelier’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün/hizmet kalitesinin iyileştirilebilmesi amacıyla; faaliyetlerimize uygun olarak birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ve ürün/hizmet sunduğumuz müşteriler ile tedarikçiler, hukuki ve finansal denetim şirketleri ve/veya kanuni zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. 

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

ARES Atelier ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın  13/I maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi yazılı olarak Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. İzgü Apt. A Blok 22/3 Şişli-İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile gönderebilirsiniz.