MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 • SATICI

Ünvan:

Adres:

Telefon No:

E-Posta Adresi:

MERSİS No: 

 

 • ALICI

Ad – Soyad / Ünvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta Adresi:

 

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın elektronik ortamda SATICI’ya ait [internet sitesinin adını giriniz]  internet sitesi üzerinden sipariş verdiği sözleşmenin 3. maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimine ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT VE ÖDEME

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri (cinsi/türü, marka, model, renk), adet, birim tutar, vergiler dahil toplam fiyat, kargo ücretleri, ödeme bilgileri, ödeme şekli ve aracına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

 

ÜRÜN

BİRİM TUTAR (TL)

ADET

TOPLAM TUTAR

Cins, Tür, Marka, Model, Renk, vs.

 

 

 

Katma Değer Vergisi (KDV)

 

Kargo Ücreti

 

GENEL TOPLAM (KDV Dahil)

 

 

Ödeme Bilgileri

Ödeme Şekli/Aracı: Kredi Kartı / Banka Kartı / Kapıda Ödeme [Kullanılan ödeme aracını belirtiniz]

MADDE 4. ÜRÜNLERİN TESLİMATI

Teslimat Adresi: […]

Teslim Edilecek Kişi/Kurum: […]

Fatura Bilgileri: […]

  • Ürünler SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde ALICI’nın belirttiği teslimat adresine teslim edilecektir.
  • Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bizzat bulunmaması ve adreste bulunanların teslimatı kabul etmemesi halinde SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI tarafından belirtilen adreste sipariş edilen ürünü teslim alacak bir kimsenin mevcut olmaması halinde kargo firması ile iletişime geçmek suretiyle sevkiyatı takip etmek ALICI’nın yükümlülüğündedir. Ürün, ALICI’dan farklı bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin ilgili adreste bulunmaması ya da teslimatı kabul etmemesi hallerinde SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda ürünün geç teslim alınmasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan tüm giderler de ALICI’ya ait olacaktır.
  • Sipariş edilen ürünün mücbir sebep dolayısıyla yasal süre içinde ALICI’ya teslim edilememesi halinde, SATICI, bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ALICI’yı açık bir şekilde bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya iade edecektir.

 

MADDE 5. ALICI’YA ÖN BİLGİLENDİRME YAPILAN HUSUSLAR

ALICI, işbu sözleşmenin kurulmasından önce sözleşmenin ayrılmaz parçası olan aşağıdaki hususları içeren “ön bilgilendirme metni”ni okuyarak anladığını ve elektronik ortamda teyit ettiğini ve böylelikle SATICI tarafından kendisine ön bilgilendirilme yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri, [varsa belirtiniz: meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri],
  • Ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo masrafları hakkında bilgiler,
  • Ürünlerin teslimat, fatura ve ödeme bilgileri, 
  • Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
  • ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
  • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler, 
  • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve ürün bedelinin iadesi dahil),
  • İnternet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
  • Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 

MADDE 6. CAYMA HAKKI

  • ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki üçüncü kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
  • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının; SATICI’nın işbu sözleşmede belirtili [şirket merkez adresini belirtiniz] adresine yazılı olarak veya [şirketin e-posta adresini belirtiniz] e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile veya [internet sitesinin adını giriniz] internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek iletişim formu aracılığı ile bildirilecektir.
  • ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde geri gönderilecek ürünü fatura aslı, kutusu, ambalajı ve mevcut ise standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya göndermek zorundadır. ALICI tarafından cayma hakkının kullanılması nedeni ile geri gönderilen ürünün kargo bedeli SATICI’nın anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, SATICI tarafından karşılanacaktır. İade edilecek ürünün farklı bir kargo firması ile gönderilmesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.
  • ALICI, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ancak cayma süresi içinde ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanma talimatına uygun bir şekilde kullanılmaması sebebiyle üründe değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumludur.
  • SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa teslim masrafları da dahil ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

 

MADDE 7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ALICI cayma hakkını kullanamaz:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 8. KANUNİ BAŞVURU YOLLARI 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

 

MADDE 9. YÜRÜRLÜK

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ../../2020 tarihinde [siparişin verildiği tarihe göre güncelleyiniz], ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.