1.TARAFLAR

https://shop.seyitaresatelier.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. İzgü Apt. A Blok 22/3 Şişli-İstanbul adresinde mukim ARES Atelier Giyim Atölyesi Sanayi Limited Şirketi (Bundan böyle “ARES Atelier” olarak anılacaktır) ile https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu üyenin ARES Atelier’e ait https://shop.seyitaresatelier.com web sitesini kullanma koşullarının belirlenmesidir.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üye https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine üye olma aşamasında paylaştığı kendi kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunen doğru olduğunu, ARES Atelier’in üyenin verdiği bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı dolayısıyla uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

 2. Üye https://shop.seyitaresatelier.com web sitesini, yürürlükteki kanunlara riayet ederek bunları ihlal mahiyetinde eylemlerde bulunmadan, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, diğer internet kullanıcılarının yazılımları ile verilerine izinsiz olarak ulaşarak bunları kullanmak gibi ve yine başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek surette kullanmayacağını baştan kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin bu taahhüdünü ihlali ile dolayısıyla ARES Atelier aleyhine doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tümden yalnızca üyeye ait olacaktır.

 3. Üye, başkalarının ARES Atelier’e ait https://shop.seyitaresatelier.com web sitesindeki hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (virus, trojan vb. kötüniyetli araçlar kullanarak) ve işlemlerde bulunamaz.

 4. ARES Atelier https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı kötü niyetli yazılımlardan arındırılmış olması için halihazırda mevcut en üst düzey imkanlarla gerekli tedbirleri almaktadır. Üyenin de buna mukabil tam anlamda bir güvenliğin sağlanabilmesi için kendi antivirüs yazılımını tedarik etmesi gerektiğini bilmekte ve bunu kabul etmektedir. Bu doğrultuda üye ARES Atelier’e ait https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi’ne girerek sunulan hizmetleri kullanmasıyla, kendi işletim sistemlerinde ve yazılımlarında oluşabilecek tüm hata ile bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 5. ARES Atelier kendisi ile paylaşılmış bulunan https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi üyelerine ait verilerin korunması için halihazırda mevcut en üst düzey korumayı sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır, ancak ARES Atelier https://shop.seyitaresatelier.com sitesi üyelerine ait verilerin yetkisiz kişilerce okunması ve bu veriler dolayısıyla uğrayabilecekleri zararlardan ARES Atelier hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Üye bu bağlamda, https://shop.seyitaresatelier.com web sitesini kullanması dolayısıyla uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ARES Atelier’den herhangi bir nam altında bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmektedir.

 6. https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin tüm tasarımı ARES Atelier’e ait olup, web sitesinde bulunan her türlü bilgi, yazı, resim, fotoğraf, marka, slogan ve diğer sair diğer işaretler ile sınai ve fikri mülkiyete ilişkin tüm öğeler fikri mülkiyet haklarına yönelik bilgilerin korunmasına yönelik programlarla korunmaktadır. https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine ilişkin veritabanı, web sitesi, yazılım kodları, html kodları ve diğer kodlar ile https://shop.seyitaresatelier.com içeriğinde bulunan ürünler, tasarımlar, resimler, metinler, görsel, işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, kataloglar ve listelerin kısmen/tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevrimiçi/çevrimdışı medya araçları kullanmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Üye, ARES Atelier’in izni olmaksızın, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine ait yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmamayı, kopyalamamayı, dağıtmamayı, işlememeyi, kullanmamayı ve bunlarda herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 7. ARES Atelier tarafından https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla ve/veya yürürlükteki kanunlar kapsamında siteye erişim için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ile yine (IP) internet protokol adresi, siteye erişim zamanı, sitede erişilen sayfalar ile siteye doğrudan veya dolaylı olarak bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi belli başlı bilgiler toplanabilecektir. Üye, bu hususu https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine üye olduğu aşamada bilmekte ve kabul etmektedir.

 8. https://shop.seyitaresatelier.com üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürün ve hizmetlerini iyileştirmek, web sitesini daha kullanıcı dostu hale getirmek için, üyelerin web sitesinde yaptığı hareketlerin kaydını da tutmak hakkını saklı tutmak da dahil olmak üzere, üye kullanıcılarının özel tercih ve yine ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerinin kişisel bilgilerini kullanabilecektir.

 9. ARES Atelier, üyeye ait kişisel verileri, yürürlükteki/değişen mevzuata uymak gibi zorunlu olarak kendisinden beklenen yasal yükümlülüklerini karşılayabilmesi amacıyla ve yine ARES Atelier ile sahibi olduğu https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin haklarını koruyabilmek adına gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilecektir.

 10. ARES Atelier tarafından verilmiş veya üyenin kendisi tarafından tayin edilmiş şifreyi kullanma hakkı münhasıran üyenin kendisine aittir ve üye herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşla şifresini paylaşamaz. Üyenin bu yasağa rağmen şifresini üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşması sebebiyle doğabilecek tüm sorumluluk ve yine dolayısıyla ARES Atelier aleyhine ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ARES Atelier’in bu izinsiz kullanımdan doğan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 11. https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinde üyelerin kendi kişisel görüş ve fikirlerini ortaya koyan yazılar ile ARES Atelier’in hiçbir ilgisi yoktur. Üyelerin ve üçüncü kişilerin https://shop.seyitaresatelier.com web sitesi üzerindeki kendi fikir ve görüşlerini yansıtan paylaşımları dolayısıyla uğrayabileceği karşılıklı zararlardan ARES Atelier’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 12. ARES Atelier gerektiğinde üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme de dahil olmak üzere üyenin üyeliğini silme hakkını dahi tek taraflı olarak kullanabilme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, ARES Atelier’in sahip olduğu bu hakkı peşinen kabul etmektedir. Bu durumdan ARES Atelier’in hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

 13. Üye işbu üyelik sözleşmesindeki maddelerin ihlali dolayısıyla cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olarak ihlaller dolayısıyla ortaya çıkabilecek sonuçlardan da ARES Atelier’i ari tutacaktır. İşbu sözleşme koşullarının ihlali sebebiyle, olayın yargıya taşınması halinde, ARES Atelier ilgili ihlal dolayısıyla üyeden tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

 14. ARES Atelier, https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin içeriğini dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme, üyelere sunduğu herhangi bir hizmeti değiştirme, sona erdirme veya kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme haklarını saklı tutar.

 15. ARES Atelier, işbu üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil şartına bağlı olmaksızın herhangi bir ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın dilediği her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. İşbu sözleşmenin yeni halinin yayınlanması ile ilgili sözleşmenin son hali yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 16. İşbu üyelik sözleşmesinin kabulü ile Taraflar, https://shop.seyitaresatelier.com web sitesinin sahibi ARES Atelier’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının bu sözleşme dolayısıyla ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193/I. maddesine uygun şekilde, tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan etmektedirler.

 17. Üyeler, işbu sözleşmenin onaylanması ile ARES Atelier’in üyeler tarafından kendi rızaları ile paylaştıkları elektronik posta adresleri ile cep telefonu numaralarına bilgilendirme amacıyla e-posta ve/veya SMS gönderme yetkisini haiz olacağını kabul etmiş olacaklardır. Üyenin e-posta ve/veya SMS üzerinden ARES Atelier’den herhangi bir bildirim almaktan vazgeçmesi halinde ilgili iletinin içeriğinde yer alan yönlendirmelere uyarak e-posta ve/veya SMS gönderim yetkisini iptal edebilmesi mümkündür.

 18. ARES Atelier’e ait https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine işbu üyelik sözleşmesinin onaylanarak kabul edilmesi suretiyle üye olan kişi, halihazırda yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ARES Atelier tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklam, kampanya ile müşteri anketleri sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, bu amaçla kendisine ait kişisel ve alışveriş bilgileri ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına, ARES Atelier’in bağlantılı olduğu firmalarla paylaşılmasına, ARES Atelier ve bağlantılı olduğu tüm firmalar tarafından kullanılması ile arşivlerinde saklanmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bu bağlamda üyenin ARES Atelier’e vermiş olduğu bu izinler kendisi tarafından https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine üye olma aşamasında ve/veya farklı yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği bilgilerin tamamını kapsamaktadır.

 19. Aksi haricen yazılı olarak bildirilmediği sürece, üye, üyeliğinin sona ermesinin akabinde de verilerinin ARES Atelier tarafından toplanması ile bağlantılı olduğu tüm firmalar ile paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yine bu bağlamda, aksini yazılı olarak haricen bildirmedikçe ARES Atelier ve bağlantılı olduğu tüm firmaların kendisine internet, e-posta, telefon, SMS kullanmak suretiyle iletişime geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 20. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanarak, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak maddi ve/veya manevi, olumlu ve/veya olumsuz herhangi bir zarara uğradığı iddiasıyla talepte bulunmayacağını ve ARES Atelier ve bağlantılı olan diğer tüm firmaları sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye tarafından veri paylaşım tercihlerinin değiştirilmek istenmesi yönündeki talebin ARES Atelier müşteri hizmetlerine iletilmesi halinde ARES Atelier bu talebi gecikmeksizin yerine getirecektir: (Lütfen müşteri hizmetleri telefon numarası ile birlikte yetkili kişiye ait e-posta adresini yazınız.)

4.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ARES Atelier tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ARES Atelier üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflar dolayısıyla İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.YÜRÜRLÜK

Üyenin ARES Atelier’e ait https://shop.seyitaresatelier.com web sitesine üyelik kaydı yapması üyenin işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak okuduğu, anladığı ve tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.